Trước cách mạng, trong xã hội Pháp tồn tại những đẳng cấp nào?

Cuộc cách mạng tư sản Pháp diễn ra vào cuối thế kỉ XVIII đã lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế từng thống trị nước Pháp trong nhiều thế kỷ. Liên quan đến vấn đề này nhiều người đặt câu hỏi: Trước cách mạng, trong xã hội Pháp tồn tại những đẳng cấp nào?

Câu hỏi: Trước cách mạng, trong xã hội Pháp tồn tại những đẳng cấp nào?

A. Quý tộc, tư sản và công nhân

B. Quý tộc, tư sản và nông dân

C. Quý tộc, tăng lữ và nông dân

D. Quý tộc, tăng lữ và đẳng cấp thứ ba

Đáp án đúng là đáp án D. Trước cách mạng, trong xã hội Pháp tồn tại những đẳng cấp Quý tộc, tăng lữ và đẳng cấp thứ ba.

Lý giải việc chọn đáp án D là đáp án đúng

Trước cách mạng, Pháp là một nước quân chủ chuyên chế. Nhà vua nắm mọi quyền hành. Trong xã hội Pháp được chia thành ba đẳng cấp gồm: Tăng lữ, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba. Sự phân cấp các đẳng cấp trong xã hội pháp nhằm phân chia quyền lực và lợi ích kinh tế.

+ Đẳng cấp Quý tộc nắm giữ những chức vụ cao trong bộ máy hành chính, quân đội, được hưởng mọi đặc quyền kinh tế, nhưng không phải đóng thuế cho nhà vua

+ Tăng lữ là đẳng cấp được hưởng mọi đặc quyền kinh tế, nhưng không phải đóng thuế cho nhà vua.

Tham Khảo Thêm:  Cc là gì, Bcc là gì trong Gmail và cách sử dụng mới nhất 2023?

+ Đẳng cấp thứ ba gồm nhiều giai cấp và tầng lớp: tư sản, nông dân, bình dân thành thị. Họ không có quyền lợi chính trị. Tư sản đứng đầu Đẳng cấp thứ ba, có thế lực kinh tế, song không có quyền lực chính trị.

Sự phân chia về các đẳng cấp trong xã hội đã làm cho xã hội Pháp mâu thuẫn sâu sắc, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu.

Giải thích nguyên nhân không chọn các phương án còn lại

Các phương án còn lại chưa đúng vì các lý do cụ thể như sau:

+ Phương án A: Trước cách mạng, trong xã hội Pháp tồn tại những đẳng cấp Quý tộc, tư sản và công nhân là đáp án sai, bởi vì trước cách mạng, trong xã hội Pháp được chia thành ba đẳng cấp gồm: Tăng lữ, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba. Trong đó đẳng cấp thứ ba gồm tư sản, nông dân, bình dân thành thị

+ Phương án B: Trước cách mạng, trong xã hội Pháp tồn tại những đẳng cấp Quý tộc, tư sản và nông dân là đáp án sai, bởi vì trước cách mạng, trong xã hội Pháp được chia thành ba đẳng cấp gồm: Tăng lữ, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba. Trong đó đẳng cấp thứ ba gồm tư sản, nông dân, bình dân thành thị

+ Phương án C: Trước cách mạng, trong xã hội Pháp tồn tại những đẳng cấp Quý tộc, tăng lữ và nông dân là đáp án sai, bởi vì trước cách mạng, trong xã hội Pháp được chia thành ba đẳng cấp gồm: Tăng lữ, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba. Trong đó đẳng cấp thứ ba gồm tư sản, nông dân, bình dân thành thị

Tham Khảo Thêm:  Ngôi kể là gì? Có mấy ngôi kể

Như vậy, đáp án đúng và đầy đủ nhất là đáp án D. Trước cách mạng, trong xã hội Pháp tồn tại những đẳng cấp Quý tộc, tăng lữ và đẳng cấp thứ ba.

Similar Posts