Trình bày hoàn cảnh ra đời và chủ đề của bài thơ Việt Bắc

Đề bài: Trình bày hoàn cảnh ra đời và chủ đề của bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu

Gợi ý 

– Hoàn cảnh ra đời.

Tháng 5- 1954, chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp.

Tháng 7 – 1954, hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết, hòa bình trở lại, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng.

Tháng 10 – 1954, các cơ quan Trung ương rời chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội. Một trang sử mới được mở ra. Và thời đại cũng đặt ra một câu hỏi lớn: liệu những người cách mạng trong niềm vui chiến thắng và hòa bình có còn nhớ những ngày gian khổ, có thủy chung với những ân tình trong quá khứ?

Vấn đề lớn của đời sống cách mạng nói trên đã trở thành cảm hứng để Tố Hữu viết bài thơ Việt Bắc.

Chủ đề: Bài thơ là khúc hát ân tình chung thủy với Việt Bắc, với nhân dân, với cách mạng và kháng chiến.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *