Soạn bài chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Soạn bài chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

I. Lỗi liên quan đến việc nêu luận điểm

BT 1. Tìm hiểu những đoạn văn trong SGK và cho biết việc nêu luận điểm mắc lỗi gì?

Gợi ý

a. Đoạn văn a, luận điểm nêu ra là: “Cảnh vật trong bài thơ Thu điếu của nguyễn Khuyến thật là vắng vẻ”. Luận điểm này không phù hợp với luận cứ nêu ra: Ngõ trúc quanh co, sóng nước gợn tí…

b. Đoạn văn b, luận điểm “Người làm trai thời xưa … để mở mày, mở mặt với thiên hạ” dài dòng, không nêu được trọng tâm của luận điểm.

c. Đoạn văn c, giữa luận điểm: “văn học dân gian ra đời từ … phát triển”, với luận cứ tiếp theo: “Nhắc đến nó … cuộc sống” rời rạc và không có sự liên kết về nội dung.

BT 2. Gợi ý

a. Ở đoạn văn a nên thay từ “vắng vẻ” bằng một tính từ khác để phù hợp với các luận cứ.

b. Ở đoạn văn b, luận điểm chỉ cần ngắn gọn “Người làm trai thời xưa luôn mang theo bên mình món nợ công danh”.

c. Ở đoạn văn c luận điểm cần sửa lại là: văn học dân gian là kho tàng kinh nghiệm của cha ông được đút kết từ xưa.

II. Lỗi liên quan đến việc nêu luận cứ

BT 1. Gợi ý

Lỗi nêu luận cứ: dẫn thơ sai, luận cứ đưa ra không chuẩn, chưa chính xác.

BT 2. Gợi ý

Lỗi nêu luận cứ: luận cứ đưa ra không phù hợp với luận điểm.

BT 3. Gợi ý

Lỗi luận cứ: lộn xộn, không theo một trình tự logich.

III. Lỗi liên quan đến việc vận dụng các phương pháp lập luận

BT 1.

Lỗi về phương pháp lập luận: luận cứ không phù hợp với luận điểm.

Các luận cứ đều nói về cái đói và những nhân vật gắn với cái đói nhưng luận điểm nêu ra lại là: “Nam Cao viết về nông thôn”. Bởi vậy chỉ cần sửa lại luận điểm là: “Nam Cao viết nhiều về vấn đề miếng cơm manh áo”.

BT 2. Lỗi luận cứ không phù hợp với luận điểm.

BT 3. Lỗi luận điểm và luận cứ lộn xộn, không phù hợp.

IV. Ghi nhớ