Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của Metan được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến đồng đẳng của metan. Cũng như từ đó vận dụng vào trả lời các câu hỏi bài tập liên quan tìm các chất đồng đẳng của nhau.

>> Mời các bạn tham khảo một số tài liệu liên quan:

  • Phản ứng Hóa học đặc trưng của Metan là
  • Chất nào sau đây thuộc cùng dãy đồng đẳng với Etilen
  • Cặp chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau
  • Công thức chung dãy đồng đẳng của metan là
  • Metan được điều chế từ phản ứng nào sau đây

Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của Metan

A. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8.

B. CH4, C2H6, C4H10, C5H12.

C. CH4, C2H2, C3H4, C4H10.

D. C2H6, C3H8, C5H10, C6H12

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan gọi chung là ankan và có công thức chung là CnH2n+2 (n≥1)

Vậy dãy gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan là CH4, C2H6, C4H10, C5H12.

Đáp án B

Đồng đẳng là gì?

Đồng đẳng là hiện tượng các chất hữu cơ có cấu tạo và tính chất hóa học tương tự nhau nhưng thành phần phân tử khác nhau một hay nhiều nhóm CH2.

Các chất thuộc cùng dãy đồng đẳng hợp thành một dãy đồng đẳng có công thức chung.

Dãy đồng đẳng của Ankan: mêtan (CH4), etan (C2H6), prôpan (C3H8), butan (C4H10), và pentan (C5H12)

Tham Khảo Thêm:  20 câu Trắc nghiệm Độ dịch chuyển và quãng đường đi được (Kết nối tri thức 2023) có đáp án – Vật lí lớp 10

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Cặp chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau

A. CH3OH, CH3OCH3

B. CH3OCH3, CH3CHO.

C. CH3OH, C2H5OH

D. CH3CH2OH, C3H6(OH)2.

Câu 2. Hai chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau?

A. CH3CH2CH2OH, C2H5OH.

B. CH3OCH3, CH3CHO.

C. C2H5OH, CH3OCH3.

D. C4H10­, C­6H6.

Câu 3. Công thức chung của dãy đồng đẳng Anken là

A. CnH2n

B. CnH2n+2

C. CnH2n – 2

D. CnH2n-6

Câu 4. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 5. Định nghĩa đồng đẳng nào sau đây là đúng?

A. Những chất đồng đẳng là những hợp chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 nhưng có tính chất hoá học khác nhau

B. Những chất đồng đẳng là những hợp chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một nhóm -CH2 nhưng có tính chất hoá học tương tự nhau

C. Những chất đồng đẳng là những hợp chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 nhưng có tính chất hoá học tương tự nhau

D. Những chất đồng đẳng là những đơn chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 nhưng có tính chất hoá học tương tự nhau

Câu 6. Nhận xét nào sau đây đúng ?

A. Tất cả ankan và tất cả xicloankan đều không tham gia phản ứng cộng.

B. Tất cả ankan và tất cả xicloankan đều có thể tham gia phản ứng cộng.

Tham Khảo Thêm:  Ankan: Định nghĩa, tính chất, ứng dụng và cách điều chế

C. Tất cả ankan không tham gia phản ứng cộng nhưng một số xicloankan lại có thể tham gia phản ứng cộng.

D. Một số ankan có thể tham gia phản ứng cộng và tất cả xicloankan không thể tham gia phản ứng cộng.

Câu 7. Chọn khái niệm đúng về ankan :

A. Ankan là những hiđrocacbon mạch hở có liên một liên kết đôi trong phân tử.

B. Ankan là những hidrocacbon mạch hở trong phân tử chỉ có chứa liên kết đơn.

C. Ankan là những hidrocacbon trong phân tử có chứa liên kết đơn.

D. Ankan là những hidrocacbon trong phân tử chỉ có chứa liên kết đơn.

Câu 8. CH4 và C2H4 đều tham gia phản ứng nào dưới đây?

A. tác dụng với dung dịch brom.

B. tham gia phản ứng trùng hợp.

C. đốt cháy trong không khí.

D. Làm mất màu dung dịch KMnO4

Similar Posts