Bên cạnh quy tắc thông thường là thêm ‘s’ sau một danh từ để biến nó từ số ít (singular) thành số nhiều (plural), còn rất nhiều điều lý thú khác xung quanh danh từ số nhiều trong tiếng Anh.

Đầu tiên, bạn hãy thử đọc qua bài thơ sau:

plural noun in English

Bạn thấy đấy, có rất nhiều quy tắc liên quan đến danh từ số nhiều trong tiếng Anh, như được thể hiện trong bài thơ trên. Bài viết này sẽ giới thiệu với bạn một số quy tắc (và bất quy tắc!) về danh từ số nhiều, cũng như cách ứng dụng chúng trong giao tiếp tiếng Anh hằng ngày.

Đếm được – Không đếm được

Đầu tiên, bạn cần nhớ rằng:

Chỉ có danh từ đếm được mới có thể tồn tại ở dạng số nhiều.

Danh từ đếm được (countable noun) bao gồm những vật tồn tại ở dạng đơn vị đếm được, chẳng hạn như orange, book, cat, baby… Ngược lại, danh từ không đếm được (uncountable noun) bao gồm những vật không thể phân tách thành từng đơn vị đếm được, chẳng hạn như milk, hair, loyalty, literature

Cách phân biệt dễ dàng nhất là: Những danh từ đếm được đều có thể kết hợp với a/ an đặt trước chúng (an orange, a book, a cat, a baby…) còn danh từ không đếm được thì không thể kết hợp với a/ an.

Một số quy tắc liên quan đến danh từ số nhiều

1/ Để biến một danh từ thành số nhiều, bạn thêm –s vào cuối từ đó:

cat – cats

sword – swords

2/ Nếu danh từ kết thúc bằng –s, –ch, –x (hoặc một âm giống –s), bạn thêm –es

box – boxes

bus – buses

3/ Nếu danh từ kết thúc bằng ‑f hoặc ‑fe, bạn chuyển thành –ves (trừ vài trường hợp đặc biệt)

wife – wives

wolf – wolves

* roof – roofs

4/ Nếu danh từ kết thúc bằng –y, bạn chuyển thành –ies (trừ trường hợp đứng trước y là một nguyên âm)

city – cities

lady – ladies

* play – plays

5/ Nếu danh từ kết thúc bằng –o, bạn thêm –es (trừ trường hợp đứng trước o là một nguyên âm)

hero – heroes

tomato – tomatoes

* radio – radios

6/ Danh từ bất quy tắc: Bạn cần phải tra từ điển những từ này, đơn giản là bởi vì chúng không có quy tắc nào để nhận biết cả!

child – children

woman – women

goose – geese

mouse – mice

7/ Một số danh từ có dạng giống nhau ở cả số ít lẫn số nhiều:

sheep – sheep

fish – fish

Với những từ như vậy, bạn cần phải dựa vào ngữ cảnh để xác định xem từ đó là số ít hay số nhiều.

Huy caught one fish, but I caught three fish.

(Huy bắt được 1 con cá, còn tôi bắt được 3 con cá.)

Các lưu ý khác

1/ Một số danh từ luôn ở dạng số nhiều, chẳng hạn như pants, trousers, glasses…

These glasses are his.

(Cặp mắt kính này là của anh ta)

Do đó nếu muốn nói 2 cặp mắt kính, bạn phải nói 2 pair of glasses.

2/ Một số danh từ tuy ở dạng số nhiều nhưng thực ra lại chia động từ theo số ít.

The news is not good.

Mathematics is difficult.

3/ Với những danh từ ghép (compound noun), bạn chỉ cần chuyển danh từ chính thành số nhiều là được.

son-in-law – sons-in-law

passer-by – passers-by

4/ Các cụm từ biểu hiện số lượng (numerical expression) thường chia động từ theo số ít.

Twenty thousand dollars is a lot of money.

5/ Một số danh từ chỉ tập hợp, tổ chức, đội nhóm… có thể được xem như số ít hoặc số nhiều tuỳ theo ngữ cảnh. Chẳng hạn với các từ như: audience, class, family, dozen, team…

Chẳng hạn, bạn có thể nói: “A dozen of eggs is probably not enough” khi xem số trứng đó là một tổng thể, hoặc cũng có thể nói “A dozen of friends are coming over this evening” khi xem đề cập đến từng người bạn riêng rẽ trong nhóm bạn.

Kết luận

Bởi tiếng Anh vay mượn khá nhiều từ vựng từ các ngôn ngữ khác (như Đức, Pháp, Latin…) nên các quy tắc nêu trên không thể được áp dụng cho tất cả các từ. Nếu bạn không chắc dạng số nhiều của một từ là gì, tốt nhất là nên tra từ điển.

Ngoài ra, bạn không nhất thiết phải học thuộc lòng tất cả những danh từ bất quy tắc ngay từ lần đọc đầu tiên. Cách tốt nhất để ghi nhớ chúng là hãy đọc sách, báo, xem phim,… thật nhiều và những từ đó sẽ được não bạn ghi nhớ một cách tự nhiên.

Hãy xem lại một lượt các quy tắc trên, sau đó làm thử bài tập sau nhé:

http://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-exercise-plural.php#.UrztoHlropE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *