II. Định luật bảo toàn động lượng.

1. Định nghĩa công trong trường hợp tổng quát.

Nếu lực không đổi →

F

tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển dời

một đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực góc α thì công của lực

F

→ được

tính theo công thức :

A = Fscosα

2. Biện luận.

lực thực hiện công dương hay công phát động.

– Khi 0

90

α =

thì A=0

lực

Fr

không thực hiện công khi lực

Fr

vuông góc với hướng chuyển động.

– Khi 0 0

90 < ≤α 180

thì

cosα < ⇒ <0 A 0

lực thực hiện công âm hay công cản lại chuyển động.

3.Đơn vị công.

Trong hệ SI, đơn vị của công là jun (kí hiệu là J) : 1J = 1Nm

II. Công suất.

Công suất là công thực hiện được trong một đơn vị thời gian. Ký hiệu là P

AP P t = Trong đó: A là công thực hiện (J)

t là thời gian thực hiện công A (s) P là công suất (W)

Đơn vị của công suất là oát (W)

11

1

1

J

W

s

=

Chú ý: Trong thực tế, người ta còn dùng

+ Đơn vị công suất là mã lực hay ngựa (HP) 1HP = 736W

+ Đơn vị công kilowatt giờ (kwh) 1kwh = 3.600.000J

Các dạng bài tập có hướng dẫn

Bài 1: Một vật khối lượng m = 10kg được kéo đều trên sàn bằng 1 lực F =

20N hợp với phương ngang góc 300. Nếu vật di chuyển 2m trên sàn trong thời gian 4s thì công suất của lực là bao nhiêu?

Tham Khảo Thêm:  Gia tăng dân số thực tế là tổng giữa gia tăng dân số tự nhiên

Hướng dẫn giải:

. . os

A F s c= α ⇒

P =

. . os

5 3W

A F s c

t t

α

= =

Bài 2: Một gàu nước khối lượng 10kg kéo cho CĐ đều lên độ cao 5m trong

thời gian 1 phút 40 giây. Tính công suất của lực kéo, g = 10m/s2.

Hướng dẫn giải:

F = P = m.g = 100N

P =

A 5W

t =

Bài 3: Một lực sĩ cử tạ nâng quả tạ m = 125kg lên cao 70cm trong t = 0,3s.

Trong trường hợp lực sĩ đã hoạt động với công suất là bao nhiêu? g = 9,8m/s2.

P =

.

2858W

A F s

t = t =

Bài 4: Một tàu thuỷ chạy trên sông theo đường thẳng kéo sà lan chở hàng với

lực không đổi F = 5.103N. Hỏi khi lực thực hiện được công 15.106J thì sà lan đã dời chỗ theo phương của lực được quãng đường là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải: 3

. A 3.10

A F s s m

F

= ⇒ = =

Bài 5: Một chiếc xe được kéo đi trên đường nằm ngang với vkd = 13km/h bằng lực kéo 450N hợp với phương ngang góc 450. Tính công suất của lực trong thời gian 0,5h.

Hướng dẫn giải:

A = F.s.cos

α

= F.v.t.cos

α

= 2061923,4 J

Bài 6: Một động cơ có công suất 360W, nâng thùng hàng 180kg chuyển động

đều lên cao 12m. Hỏi phải mất thời gian là bao nhiêu? g = 10m/s2.

Hướng dẫn giải:

A = F.s = m.g.h P =

A t 60s

t ⇒ =

Bài 7: Công của trọng lực trong 2 giây cuối khi vật có m = 8kg được thả rơi từ

độ cao 180m là bao nhiêu? g = 10m/s2.

Hướng dẫn giải:

2.

6

S

t s

g

= =

Quãng đường đi trong 4s đầu: S’ = ½ g.42 = 80m

Khi đi được 4s đầu thì vật đang ở độ cao 100m

Tham Khảo Thêm:  Hoạt động kinh tế chính của người Kinh và một số dân tộc thiểu số là gì

A

p

=mg h. =8000J

Bài 8: Một người nhấc một vật có m = 6kg lên độ cao 1m rồi mang vật đi

ngang được một độ dời 30m. Công tổng cộng mà người đã thực hiện là bao nhiêu?, g = 10m/s2.

Hướng dẫn giải:

Công nâng vật lên cao 1m: A1 = m.g.h1 = 60J

Công đii ngang được một độ dời 30m: A2 = mg.s = 1800J A = A1 + A2 = 1860J

Bài 25 : ĐỘNG NĂNG

I. Động năng.

Similar Posts